23. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže

 

Zelený svet 2018

 

Propozície súťaže:

Slovenská agentúra životného prostredia organizuje 23. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET 2018, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo životného prostredia SR. Záštitu nad súťažou prevzali Zastúpenie Európskej komisie v SR a Slovenská komisia pre UNESCO

 

Poslanie:

Slovenská agentúra životného prostredia sa snaží prostredníctvom súťaže vštepovať deťom vzťah k prírode a životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Súťažné práce by mali mať tvorivý a motivačný charakter, ktorý prezentuje vzťah detí k životu a k prírode.

 

 

Téma:  Zmena či premena?

Čisté zurčiace rieky a potoky, zelená tráva, rozkvitnuté kvety a stromy, čistý vzduch, pitná voda, či zdravé a spokojné zvieratá. Aj takýto svet si vieme predstaviť, lebo čisté životné prostredie je základným predpokladom, aby bol človek zdravý, usmiaty a veselý.  Avšak pri pohľade na našu planétu je to v súčasnosti inak: extrémne výkyvy počasia, otepľovanie, povodne, zosuvy pôdy, veterné smršte,  nadmerný hluk, či vysoké množstvo skleníkových plynov. Klimatické zmeny predstavujú jednu z najväčších environmentálnych, sociálnych a hospodárskych hrozieb v súčasnosti. Príroda sa snaží chrániť a podporovať náš každodenný život. Je však často nedoceňovaná aj napriek tomu, že zohráva najdôležitejšiu úlohu. Čisté životné prostredie je základným predpokladom pre ľudské zdravie a duševnú pohodu.  A aké premeny budeme musieť urobiť v našom spôsobe života?

Cieľom tohto ročníka Zeleného sveta je vyzvať mladých umelcov k vytvoreniu výtvarných umeleckých diel, aké premeny budeme musieť urobiť v našom spôsobe života, aby sme predchádzali spomínaným katastrofám, ktoré spôsobujú zmeny klímy. 

Organizácia a priebeh:

Vyhlasovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Organizátor:   Slovenská agentúra životného prostredia

Garanti: Zastúpenie EK na Slovensku UNESCO slovenské zastúpenie

Partneri: ŠOP SR, SMOPAJ, SBM, ZOO Bojnice

Termín uzávierky súťaže: ..........................10. apríl 2018
Termín konania výstavy: ...........................         
máj 2018
Miesto konania výstavy: ............................. Radnica, Banská Bystrica

 

ZELENÝ SVET 2018:

 

Ceny do súťaže venujú: vyhlasovateľ, organizátor, spoluorganizátori a partneri súťaže. Oceňujú sa vždy najlepšie práce v jednotlivých súťažných kategóriách a zároveň sa udeľuje hlavná cena súťaže.

 

1. Kresba, maľba, grafika, kombinované techniky

  1. Do 6 rokov
  2. Od 7 do 15 rokov
  3. Od 15 do 20 rokov
  4. Špeciálne školy

 

2. Detský animovaný film

A) Od 7 do 15 rokov

B) Od 15 do 20 rokov
 

3.  Komiks

                A) Od 7 do 15 rokov

                B) Od 15 do 20 rokov

                C) Špeciálne školy

 

V kategórii kresba, maľba, grafika, kombinované techniky a komiks  - práce nerolujte a neprehýbajte. Neposielajte práce priestorové, trojrozmerné, zasklené, zarámované ani na CD/DVD nosičoch. Formát práce – maximálne  A0.

 

V kategórii animovaný film zasielajte práce na nosičoch Betacam, miniDV, DVcam, DVD. Práce, ktoré nebudú zhotovené technikou animácie porota zo súťaže vyradí (napr. powerpointové prezentácie).

 

Podmienky zaradenia súťažných prác do súťaže:

Každá z výtvarných prác musí mať na zadnej strane uvedené nasledovné náležitosti: názov práce, meno autora a autorov, adresu školy, meno pedagóga, e-mail adresu, vek autora a zaradenie do kategórie! Bez týchto náležitostí nebude práca zaradená do súťaže.   Súťažné práce musia  spĺňať technické podmienky uvedené vyššie (formát, kvalita, nosič) a musia byť zaslané v termíne do 10. apríla 2018 na adresu organizátora súťaže.

 

 

 

Súťažné práce posielať s označením na adresu:

 

„ZELENÝ  SVET  2018“

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Slovenská republika telefón: +421 48 4374 195
e-mail: zelenysvet@sazp.sk, web: zelenýsvet.sazp.sk

Zaslaním  prác do súťaže autor súhlasí s ich ďalším využitím pre vzdelávacie, propagačné, výstavné a osvetové aktivity realizované Slovenskou agentúrou životného prostredia. Práce doručené po termíne uzávierky nebudú do súťaže zaradené. Súťažné práce sa autorom nevracajú.